Commissie Jongeren en Gemeente

(e-mail: jongerenengemeente@gergemlisse.nl)

Achtergrond

De commissie is ontstaan vanuit een algemene zorg onder gemeenteleden over de plaats en betrokkenheid van jongeren binnen onze gemeente. In een aantal bijeenkomsten met kerkenraadsleden, ouders van jongere en oudere kinderen, jongeren en betrokkenen bij het jeugdwerk is gewerkt aan een situatieschets (vertrekpunt) en een visie op de plaats van jongeren in onze gemeente (wensbeeld).

Na verloop van tijd is vanuit de georganiseerde activiteiten het beeld ontstaan dat niet alleen jongeren binding nodig hebben met de gemeente. Ook als men ouder wordt blijft die binding nodig. Daarnaast geldt dat jongeren opgroeien in gezinnen, daar begint de (geloofs)opvoeding. De gemeente moet als een thuis voelen. Voor iedereen! De verschillende leden van de christelijke gemeente moeten betrokken zijn op elkaar en moeten zorg dragen voor elkaar. Het is dan wel nodig dat je elkaar kent, pas dan kan je echt meeleven met de ander. Jong of oud.

De commissie hanteert daarom twee pijlers:

  • Jongeren binnen onze gemeente.
  • Gemeenteactiviteiten.

 

Jongeren binnen onze gemeente

Jongeren maken een wezenlijk deel uit van onze gemeente. Zij zijn de toekomst van de kerk. De opgestelde visie op de plaats van jongeren binnen onze gemeente wordt in vijf thema’s door de commissie opgepakt.

  1. Het gezin.
  2. De gemeente.
  3. Catechese, prediking en pastoraat.
  4. De verenigingen.
  5. Open jeugdwerk.

Binnen deze thema’s zijn door betrokkenen in de bijeenkomsten uiteenlopende ideeën gesuggereerd. De commissie onderzoekt het draagvlak en de haalbaarheid voor deze en nieuwe ideeën en vertaalt dit in concrete activiteiten met betrekking tot kinderen/jongeren binnen onze gemeente (bijvoorbeeld gemeenteavond, koffieochtend, vaderavond, preekbespreking, kerkboekje Salemkerk, omvang catechisatiegroepen). Daarbij geldt dat wij niet alle ideeën tegelijk willen en kunnen oppakken, maar dat wij stapsgewijs werken richting het wensbeeld. Wij houden ons daarin aanbevolen voor suggesties vanuit de gemeente.

 

Gemeenteactiviteiten

De commissie wil laagdrempelige activiteiten organiseren, waarin men elkaar ongedwongen kan ontmoeten en waardoor gemeenteleden elkaar beter kunnen leren kennen. Wij streven ernaar dat er activiteiten worden georganiseerd waarin verschillende leeftijdsgroepen elkaar ook kunnen treffen. Er valt te denken aan… strand- en/of duinwandeling, workshop, eenvoudige gezins-BBQ met en door gemeenteleden … Wij denken aan het organiseren van enkele activiteiten per jaar. De inzet is om de activiteiten voor geen of beperkte kosten te organiseren zodat dit geen drempel vormt om deel te nemen aan de activiteiten.

De commissie wil mogelijkheden hiervoor graag samen met betrokken gemeenteleden uitwerken en houdt zich aanbevolen voor ideeën of enthousiast organisatietalent. Heeft u of heb jij ideeën voor een bedrijfsbezoek, een interessante lezing, een ‘uitje’ of misschien iets waar wij nog helemaal niet aan gedacht hebben. Laat het ons weten!

 

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Mw. M.L. (Marleen) Weststrate

Dhr B.J. (Bas) Grisnich

Dhr K.C. (Karel) Honders

Mw. C.M. (Caroline) Kroneman

Mw. W. (Willeke) van Vugt

Mw. H. (Hennie) Zwanenburg 

U vindt de contactgegevens in het kerkboekje van onze gemeente.

Ook kunt u een e-mail sturen naar jongerenengemeente@gergemlisse.nl

 

Wij spreken als commissie de hartelijke wens uit dat dit werk mag bijdragen tot opbouw van de gemeente en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Wanneer wij ons als gemeente verbonden weten in Christus zal van ons gezegd worden: Ziet hoe lief zij elkaar hebben.