Doopvont

Het doopvont dat in onze kerk staat, is gemaakt door Dhr. J van Duyn. Het heeft de symbolische achtkantige vorm, die zijn oorsprong vind in Gods Woord. Het getal 7 staat voor “voleinding” ofwel afronding van iets, zoals God in Genesis 2 op de zevende dag rustte van het “scheppen”, het was voltooid, en het was zeer goed. Maar het blééf niet goed, de mens koos tégen God en de zondeval is tussen het getal 7 en 8  komen te staan. Het getal 8 staat namelijk voor “nieuw begin”, een nieuwe ordening der dingen, het Opstandingsleven door Christus waarvan de doop een teken en zegel is.

De achtste dag is de aanvang van een nieuwe week. De Joodse Sabbat was op de laatste of zevende dag der week. De Heere Jezus verrees op de eerste dag van een nieuwe week, ofwel op de achtste dag. De Opstanding leidde een “nieuwe ordening der dingen” in , de “nieuwe schepping” of de “wedergeboorte der ziel”, en zij verwijst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die de achtste bedeling zal zijn, volgende op de zevende of millenianistische (duizend jarige) bedeling. 

     

In de Bijbel komt op diverse plaatsen het getal 8 naar voren, hieronder een aantal vindplaatsen;

Genesis 17:11- 14 God beval Abraham om elk mannelijk kind op de achtste dag te besnijden . Een ieder die niet besneden was, moest van het volk worden afgescheiden  n.l. van de Hebreeuwse natie. Een teken en zegel van het “nieuwe verbond” met de nakomelingen van Abraham gesloten, waarvan Christus het Hoofd is.

Leviticus 14:10 en 23 De melaatse werd op de achtste dag van zijn melaatsheid genezen verklaard, op deze wijze de “vernieuwde mens” voorstellend.

Leviticus 23:11 Het feest van de ongezuurde broden, waarop de schoof “der eerstelingen” moest bewogen worden op de achtste dag voor het aangezicht des Heeren, ofwel op de morgen na de Sabbat, waarop ook een volkomen éénjarig lam moest geofferd worden als brandoffer, heen wijzend naar Christus, de “eersteling” uit de doden.

Deuteronomium 15: 1 Het jaar der vrijlating. Ten einde van 7 jaren zult gij een vrijlating maken over de plicht tot teruggave van verloren gelden, bezittingen die de eigenaar door eigen schuld is kwijtgeraakt, na het zevende jaar, 7 + 1 dus in het achtste jaar. Een “nieuw begin”.

1 Samuël 16:10-11 David was de achtste zoon van Isaï, en met hem begon een “nieuwe Koninklijke geslachtslijn” waaruit de Messias voort zou komen.

1 Petrus 3:20 en 2 Petrus 2:5  Noach was de 8e persoon die behouden werd in de ark, zijn familie bestond uit 8 personen die de nieuwe aarde na de zondvloed mochten gaan bevolken….een “nieuw begin”.

Het getal 8 overtreft in rijkdom het getal 7; was op de zevende dag alles zéér goed; op de achtste dag mag gezien worden op de volmaaktheid in en door Christus waar de doop ons heen wijst.