Vertrouwen en veiligheid…juist bij seksueel misbruik binnen de kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Gelukkig ervaren veel mensen dat in de praktijk. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke verhoudingen komt helaas seksueel misbruik voor.

Bij seksueel misbruik gaat het om elk gedrag, zowel fysiek als emotioneel, dat de grens overgaat van passend pastoraal, ambtelijk of kerkelijk contact en niet langer uitsluitend gericht is op het belang van de ander. We spreken dan van grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag veroorzaakt altijd schade, niet alleen voor de betrokkenen, maar ook voor het door de kerken beleden gezag van Gods Woord.

Om slachtoffers van misbruik te ondersteunen en desgewenst de weg te wijzen naar hulpverlening, is er binnen ons kerkverband een Meldpunt seksueel misbruik Reformatorische Kerken. Iedereen die problemen of vragen heeft met betrekking tot misbruik binnen kerkelijke verhoudingen, kan contact opnemen met het Meldpunt.

Contact opnemen met het Meldpunt
Het Meldpunt richt zich primair op seksueel misbruik in kerkelijke of pastorale gezagrelaties, maar neemt ook andere vragen op dit terrein in behandeling en wijst indien gewenst de weg naar de juiste hulpverlening of begeleiding. Informatie over het Meldpunt is te vinden op de websites van de drie aan het Meldpunt verbonden kerken.

De coördinator van het Meldpunt (Maria Vermeulen) is dagelijks bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer: 06-10815664. Contact opnemen kan ook via het contactformulier op de website. U kunt zowel voor u zelf als voor een naaste uw vragen stellen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Meldingen van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag worden strikt vertrouwelijk behandeld. Op de website staat hoe de procedure verloopt. De wijze waarop er vervolg wordt gegeven aan de situatie wordt met u of jou afgestemd en in overleg met u of jou uitgevoerd.